Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Panelu Badawczym PBS.

Informacje wstępne

a) Właścicielem serwisu Panel PBS i administratorem danych osobowych jest firma PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Junaków 2, NIP 585-020-56-42, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 złotych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000189170.

b) Firma PBS powierzyła w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi gromadzonymi w Panelu PBS firmie SW Reaserch Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (Przetwarzający dane), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do SW Reaserch Sp. z o.o.

c) PBS szanuje i przestrzega obowiązujące prawo i zasady etyczne prowadzenia badań i ochrony danych osobowych.

d) W Panelu PBS może zarejestrować się każda osoba, która ukończy 14 lat i zamieszkuje na terenie Polski. Osoba niepełnoletnia, która rejestruje się w Panelu PBS powinna posiadać zgodę rodziców lub swoich prawnych opiekunów.

I. Definicje

 1. Ankieta Badawcza - oznacza zestaw pytań służący do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) pozwalający Uczestnikowi wyrazić swoją opinię w Panelu PBS z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji oferowanej przez administratora. Ankieta Badawcza może w szczególności przybrać formę formularza internetowego lub rozmowy telefonicznej.
 2. Formularz Rejestracyjny - oznacza formularz służący osobom fizycznym spełniającym warunki Uczestnictwa określone w Regulaminie do rejestracji w ogólnopolskim Panelu PBS.
 3. Ankieta profilująca – oznacza formularz służący osobom fizycznym spełniającym warunki Uczestnictwa określone w Regulaminie do aktualizowania danych osobowych oraz informacji na swój temat.
 4. Klient Panelu – podmiot zamawiający badanie, w którym respondentami będą Uczestnicy Panelu.
 5. Panel PBS - oznacza internetowy serwis badawczy, umożliwiający wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw, prowadzony przez i należący do Organizatora.
 6. Organizator/PBS – organizator Panelu PBS, którym jest PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Junaków 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189170, posiadającej numer NIP: 585-020-56-42 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł.
 7. Panel – Panel PBS
 8. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
 9. Uczestnik – oznacza osobę zarejestrowaną w Panelu PBS uprawnioną do brania udziału w badaniach prowadzonych w ramach Panelu PBS, która zapoznała się z Regulaminem, zaakceptowała go i przestrzega, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Może być również nazywany Członkiem Panelu.
 10. Uczestnictwo – oznacza udział Uczestnika w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej za pośrednictwem Panelu PBS.
 11. Udział – oznacza udział w Panelu PBS od chwili rejestracji do chwili wyrejestrowania Uczestnika z przyczyn określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rejestracji oraz zasady Uczestnictwa w Panelu PBS.
 2. Podstawowa komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami odbywa się drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednocześnie Organizator dopuszcza możliwość kontaktu telefonicznego lub pocztą tradycyjną albo kurierską.
 3. Panel prowadzony jest zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR oraz ze standardami branżowymi.
 4. Organizator zapewnia ochronę uzyskanych danych osobowych Uczestników, a także ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 5. Wszelkie powierzone Organizatorowi informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Uczestnik wypełniając Ankietę Badawczą w ramach Panelu PBS wyraża także zgodę na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby Organizatora również poza zakończeniu Uczestnictwa w Panelu PBS.
 7. Dane przekazane przez Uczestników Organizatorowi w ramach Ankiet Badawczych są anonimizowane oraz wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia zestawień statystycznych i tylko w takiej formie będą i mogą być przekazywane Klientom Panelu.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Warunki przystąpienia do Panelu.

a) Do Panelu może przystąpić każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która zaakceptowała Regulamin i Politykę Prywatności Panelu PBS.

b) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. przez Organizatora

c) Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą przystąpić do Panelu pod warunkiem wyrażenia zgody na przystąpienie do Panelu na warunkach określonych w Regulaminie przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

d) Małoletni uczestnik Panelu (poniżej 18 r.ż.) staje się pełnoprawnym Uczestnikiem Panelu PBS z dniem wpłynięcia do Organizatora potwierdzenia zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przystąpienie Uczestnika do Panelu PBS.

 1. Techniczne warunki Uczestnictwa.

W celu prawidłowego Uczestnictwa w Panelu Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarkę MS Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej albo kompatybilną z nią przeglądarkę alternatywną (np. Chrome 11 i wyższe, Firefox 6.0 - lub wyższe).

 1. Organizator zastrzega, że w przypadku niektórych projektów realizowanych w ramach Panelu konieczna może być aktywacja w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, oraz cookies.
 2. Przystępując do Panelu PBS Uczestnik zgadza się na warunki uczestnictwa opisane w Polityce Prywatności
 1. Rejestracja.

a) Warunkiem Udziału w Panelu PBS jest rejestracja osoby fizycznej w sposób określony w Regulaminie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie przez osobę fizyczną zamierzającą wziąć udział w Panelu Formularza Rejestracyjnego i weryfikacji mailowej. Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Panelu PBS jednocześnie.

b) Po wypełnieniu formularza Rejestracyjnego osoba fizyczna zamierzająca wziąć udział w Panelu PBS otrzyma maila z linkiem celem weryfikacji podanego adresu mailowego. Po pozytywnym przejściu weryfikacji, uzyskuje status Uczestnika.

c) Uczestnik zobowiązuje się do aktualizowania danych zawartych w formularzu Rejestracyjnym, w szczególności w przypadku zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. Informację o zmianach danych Uczestnik powinien niezwłocznie zaktualizować w zakładce aktualizuj mój profil na stronie Panelu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika w przypadku niedokonania zmiany danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.

d) Organizatorowi Panelu przysługuje prawo weryfikacji danych Uczestnika zamieszczonych w Formularzu Rejestracyjnym, w tym również danych dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora podania przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą Organizator ma prawo do natychmiastowego zablokowania Uczestnictwa danej osoby w Panelu PBS, do czasu potwierdzenie prawdziwości danych.

 1. Zaproszenia do udziału w Ankietach.

a) Z zastrzeżeniem Punktu III.4. Regulaminu, podstawą Uczestnictwa jest otrzymanie przez Uczestnika zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu w ramach Panelu PBS określającego warunki uczestnictwa w badaniu, termin badania, link do Ankiety Badawczej przygotowanej w celu przeprowadzenia badania oraz ewentualnie inne informacje dotyczące badania, np. dotyczące celu, czasu wypełniania ankiet, wynagrodzenia, itp.

b) Status Uczestnika nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach w ramach Panelu i w związku z tym Uczestnikowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Zaproszenie do wzięcia udziału w Ankiecie Badawczej w ramach Panelu przesyłane jest Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika do tego celu w Formularzu Rejestracyjnym, a także poprzez sms lub podczas kontaktu telefonicznego, jeśli Uczestnik podał swój numer telefonu i wyraził zgodę na udział w prowadzonych przez PBS badaniach telefonicznych.

d) Uczestnictwo w Ankietach Badawczych jest dobrowolne i Uczestnikowi przysługuje prawo odmowy Uczestnictwa w Ankiecie Badawczej, do której został zaproszony.

e) Organizator zastrzega, iż w Ankietach Badawczych, ze względu na potrzeby Klientów Panelu, mogą być zawarte dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym, od których Organizator uzależnia Uczestnictwo w danym badaniu. W takim przypadku podstawą Uczestnictwa w danej Ankiecie Badawczej oprócz otrzymania zaproszenia, o którym mowa w Punkcie III.6.a. Regulaminu jest zakwalifikowanie Uczestnika na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania o charakterze rekrutacyjnym. Organizator poinformuje Uczestnika o jego niezakwalifikowaniu do Ankiety Badawczej w przypadku niespełnienia przez Uczestnika kryteriów uzasadnionych potrzebami Klientów Panelu.

 1. Wypełnianie Ankiet Badawczych.

a) Rozpoczęcie wypełniania Ankiety Badawczej możliwe jest poprzez link dołączony do zaproszenia, o którym mowa w Punkcie III.6.a. Regulaminu.

b) Uczestnik może w każdej chwili przerwać wypełnianie Ankiety Badawczej i powrócić do niej w dowolnie wybranym momencie, jednakże przed terminem zakończenia badania określonym w zaproszeniu, o którym mowa w Punkcie III.6.a. Regulaminu.

c) Uczestnik zobowiązuje się do udzielania rzetelnych, rzeczowych i zgodnych ze stanem faktycznym lub swoimi rzeczywistymi przekonaniami, opiniami i postawami odpowiedzi w Ankietach Badawczych oraz do powstrzymania się od udzielania odpowiedzi pozbawionych sensu (np. poprzez wpisania przypadkowych znaków), nieuzasadnionych z uwagi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych lub treści niezgodnych z prawem. Udzielenie w Ankiecie Badawczej odpowiedzi pozbawionej sensu, odpowiedzi bez przeczytania pytania ze zrozumieniem nieuzasadnionej ze względu na pytanie lub treści niezgodnych z prawem jest równoznaczne z naruszeniem Regulaminu i może stanowić podstawę do zablokowania dostępu Uczestnika do Panelu PBS przez Organizatora

 1. Poufność.
Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania informacji uzyskanych w związku z każdą Ankietą Badawczą prowadzoną przez Organizatora w ramach Panelu PBS oraz do informowania Organizatora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia takich informacji.
 1. Weryfikacja
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich danych uzyskanych poprzez Ankiety Badawcze oraz ankiety profilujące. Weryfikacja ta będzie odbywać się drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową
 1. Zablokowanie dostępu Uczestnika do udziału w Ankietach Badawczych w ramach Panelu PBS.

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Uczestnika do udziału w Ankietach Badawczych w przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.

b) Uczestnik zostaje powiadomiony o zablokowaniu dostępu do udziału w Ankietach Badawczych drogą mailową. Organizator w informacji, o której mowa powyżej, wskazuje przyczynę zablokowania dostępu do Panelu PBS.

c) Zabrania się:

1. wpisywania treści, które nie są odpowiedziami na pytanie (np. przypadkowe słowa, ciągi znaków),

2. umieszczania w Ankietach Badawczych jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, w tym obscenicznych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.

3. używania zautomatyzowanych mechanizmów wypełniania ankiet,

4. podejmowanie innych czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio wpływać na określony wynik badania prowadzonego w ramach Panelu PBS, w szczególności poprzez udostępnianie swoich odpowiedzi zamieszczonych w Ankietach Badawczych innym Uczestnikom oraz poprzez zbiorowe udzielanie takich samych odpowiedzi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych,

5. wykorzystywania wyników badań lub Ankiet Badawczych do celów indywidualnych, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej,

6. udostępniania odpłatnie lub nieodpłatnie wyników badań lub Ankiet Badawczych osobom trzecim,

7. podejmowania innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja z Uczestnictwa.

a) Uczestnik ma prawo zrezygnować ze swego Uczestnictwa w każdym czasie bez podawania przyczyn poprzez usunięcie swojego profilu.

b) Uczestnikowi, który zrezygnował z Uczestnictwa w Panelu przysługuje prawo ponownego Udziału po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Powrót do Panelu wymaga ponownej rejestracji.

V. Punkty i nagrody

 1. Poprzez Uczestnictwo w Ankietach Badawczych Panelu PBS oraz za inne czynności określone wyraźnie w Regulaminie Uczestnikowi przyznawane są punkty (dalej: "Punkty").
 2. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do jednokrotnego Uczestnictwa w danej Ankiecie Badawczej i jednokrotnego uzyskania Punktów z tego tytułu.
 3. Punkty przyznawane są Uczestnikowi według następujących zasad:

  a. Za dokonanie pełnej rejestracji poprzez wypełnienie Ankiety Profilującej.

  b. Za udzielenie wszystkich wymaganych odpowiedzi zawartych w Ankiecie Badawczej.

  c. Za udzielenie wszystkich wymaganych odpowiedzi zawartych w części rekrutacyjnej Ankiety Badawczej organizowanych za pośrednictwem Panelu PBS, o ile taka część istnieje, nawet jeśli Panelista nie został zakwalifikowany do dalszej części badania.

  d. Za skuteczne polecanie serwisu za pomocą interefejsu „Polecaj znajomym”, połączone z aktywnością osób zaproszonych. Przez skuteczne zaproszenie osoby do Panelu PBS należy rozumieć rejestrację osoby poleconej w Panelu PBS w wyniku skorzystania przez tę osobę z interfejsu zapraszania. Przez aktywność osoby zaproszonej należy rozumieć uczestnictwo tej osoby w minimum dwóch Ankietach Badawczych organizowanych za pośrednictwem PBS. Punkty są przyznawane osobie polecającej z chwilą spełnienia tych dwóch warunków łącznie.

 4. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych ogłaszanych przez Organizatora istnieje możliwość uzyskania przez Uczestnika Punktów Dodatkowych lub nagród bez konieczności wymiany zgromadzonych wcześniej Punktów. Warunki uzyskania Dodatkowych Punktów lub nagród określa Organizator w zaproszeniu do udziału w Ankiecie Badawczej przekazywanym Uczestnikowi Panelu zgodnie z Regulaminem Panelu.
 5. Punkty mogą być wymienione na nagrody rzeczowe lub nagrody pieniężne.
 6. Punkty mogą zostać przekazane wybranej organizacji pożytku publicznego, fundacji bądź stowarzyszeniu, jako darowizna. Wyboru Uczestnik dokonuje spośród organizacji wskazanych przez Organizatora.
 7. Minimalna liczba Punktów, którą Uczestnik może przekazać wskazanej organizacji wynosi 1 (jeden). Warunkiem skorzystania z takiego uprawnienia jest zgromadzenie przez Uczestnika minimum 15 (piętnaście) Punktów, w tym co najmniej 5 (pięć) punktów za udziału w Ankietach Badawczych.
 8. Otrzymanie nagrody o wartości przekraczającej 50 (pięćdziesiąt) PLN jest możliwe po łącznym spełnieniu warunków:
 9. a. Uczestnik musi zdobyć minimum 100 (sto) Punktów.

  b. Uczestnik musi uczestniczyć w minimum dwóch Ankietach Badawczych, za które otrzymuje Punkty.

 10. Otrzymanie nagrody o wartości nieprzekraczjącej 50 (pięćdziesiąt) PLN jest możliwe po zdobyciu przez Panelistę minimum 5 (pięć) Punktów, otrzymanych za udział w Ankiecie Badawczej.
 11. Nagrody w formie pieniężnej przekazywane są po uzbieraniu przez Panelistę minimum 100 (sto) Punktów, tj. 50 (pięćdziesiąt) PLN.
 12. Wypłacane są kwoty w następujących wysokościach: 50, 100, 200, 500 PLN.
 13. Warunkiem otrzymania nagrody jest odpowiedź na krótkie pytanie konkursowe znajdujące się w Formularzu wypłaty nagrody w postaci pieniężnej. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie otrzymują nagrodę pieniężną.
 14. Nagrody pieniężne przekazywane są użytkownikowi za pomocą przelewu elektronicznego lub poprzez system PayPal.
 15. Lista aktualnych nagród rzeczowych jest publikowana w Panelu PBS, w miejscu dostępnym dla wszystkich Uczestników.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród dostępnych dla Uczestników Panelu PBS. Nagrody wybrane przez Uczestnika Panelu PBS przed dokonaniem zmiany są dostępne dla tego Uczestnika Panelu, chyba, że z przyczyn niezależnych od Organizatora nagroda nie będzie dostępna, o czym Uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany. W takim przypadku Organizator zaproponuje i wyda Uczestnikowi zamiennie do wyboru nagrodę dostępną aktualnie, o wartości nie mniejszej niż wartość nagrody wybranej przez Uczestnika.
 17. Wymiana Punktów na nagrodę powoduje zmniejszenie liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika Panelu o wartość punktową nagrody określoną na dzień dokonania wyboru nagrody.
 18. Nie jest możliwe dokonanie wymiany Nagrody na gotówkę stanowiącą równowartość nagrody.
 19. Punkty gromadzone są przez Uczestnika Panelu PBS na przyznanym mu przez Organizatora i udostępnionym w każdym czasie koncie punktowym. Uczestnik Panelu PBS może w każdym czasie sprawdzić stan konta punktowego.
 20. Organizator wyklucza możliwość przekazywania w jakikolwiek sposób Punktów Uczestnika na rzecz innych Uczestników Programu.
 21. O ile zajdą ku temu przesłanki, Organizator poinformuje Uczestnika Programu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o terminie utraty prawa do uczestnictwa w Panelu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w każdym czasie.
 2. Czas prowadzenia działalności Panelu PBS jest nieokreślony. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia działalności Panelu w każdym czasie. O planowanym zakończeniu Organizator poinformuje Uczestników, co najmniej 3 (trzy) miesiące przed terminem zakończenia.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Panelu. Nieprzekazanie Organizatorowi przez Uczestnika informacji o rezygnacji z Udziału w Panelu PBS w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

Data wprowadzenia: 2015.05.08